Información general

El CPFPA de Mislata és un centre educatiu públic, que depén de la Generalitat Valenciana i on es pot obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària, a més a més, les certificacions que s’hi expedeixen tenen validesa oficial.

Com inscriure’s?

El CPFPA de Mislata és un centre d’adults on es poden matricular totes les persones que tinguen 18 anys (1) complits abans del 31 de desembre de l’any en què comença el curs.

El període de matrícula és en el mes de setembre.

L’ensenyament s’organitza al voltant de:

 • Cursos que possibiliten l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària.
 • Cursos que possibiliten l’accés a altres nivells educatius (Preparació de la prova d’accés al Cicle Formatiu Mitjà i Superior).
 • Cursos de preparació de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
 • Cursos d’idiomes: anglès i francés.
 • Cursos de castellà per a estrangers.
 • Cursos d’informàtica
 • Seminaris i tallers sobre diversos temes i matèries:
  • Seminari de Ciències
  • Seminari de Llengua – Agilitat mental
  • Seminari d’Història
  • Seminari d’Història de l’Art
  • Seminari d’Història del cine
  • Seminari Literatura
  • Seminari de Lectura i Expressió en Valencià
  • Seminari d’anglés pràctic
  • Taller de Benestar Integral
  • Taller de Premsa
  • Taller de Reforç de lectoescriptura i de Matemàtiques bàsiques

(1) Amb les excepcions que marca la normativa vigent.

CPFPA MISLATA Centre Públic de Formació de Persones Adultes – Mislata

C/ Sant Pere, 11; 46920 – Mislata (València) Tel: 96 120 69 00 46017651@gva.es

OFERTA FORMATIVA (2)

Pot variar depenent de la disponibilitat horària del personal del Centre. L’oferta formativa es farà pública a l’inici del període de matrícula.

CICLE I: Alfabetització, Neolectors i Pregraduat

L’objectiu d’aquest cicle és dotar les persones dels coneixements, les destreses, habilitats i tècniques imprescindibles per facilitar la seua promoció personal, social i laboral, així com la continuïtat en altres processos formatius.

Va dirigit a persones adultes que desitgen adquirir o millorar la lectoescriptura i el càlcul, el que els facilitarà la comprensió lingüística i matemàtica suficient per satisfer les necessitats que es plantegen en la vida quotidiana i que tinguen els coneixements previs necessaris per a cada nivell.

L’oferta dels diferents nivells es distribueix en torns de matí i/o vesprada.

En el moment de la matrícula es realitza una entrevista personal i/o una prova de manera que es puga establir el nivell més adient al qual inscriure’s.

CICLE II: Graduat en Educació Secundària

L’objectiu és adquirir i actualitzar la formació bàsica necessària per aconseguir el títol de Graduat en Educació Secundària.

Els continguts s’organitzen en dos nivells: GES-1 i GES-2, en torns de matí i/o vesprada).

En cadascun dels dos nivells els ensenyaments s’organitzen en els mòduls següents:

 • Valencià
 • Castellà
 • Llengua estrangera (anglés)
 • Processos i Instruments Matemàtics
 • Naturalesa, Ecologia i Salut
 • Ciències i Tecnologia
 • El Món del Treball
 • Societats, Territoris i Processos Historicoculturals
 • Mòduls optatius (dos en el GES-1 i un en el GES-2)

En el moment de la matrícula es realitza una entrevista personal i/o una prova amb l’objectiu d’establir el nivell al qual inscriure’s.

CURSOS DE PREPARACIÓ PER A LA PROVA D’ACCÉS AL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

Possibiliten la preparació de la prova d’accés al Cicle Formatiu de Grau Superior que cada any convoca la Conselleria.
Els coneixements de referència són:

 • Per a la prova de Grau Superior: els de Batxillerat.

CURSOS DE VALENCIÀ

Dirigits a aquelles persones que bé volen preparar-se les proves que cada any convoca la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o simplement desitgen millorar el seu grau de coneixement d’esta llengua.
Els grups s’organitzen en torns de matí i/o vesprada i en els nivells:
Nivell A2

Nivell A2

 • Comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d’importància immediata (informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació). –
 • Comunicar-se en situacions senzilles que exigisquen un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes familiars i habituals.
 • Descriure, de manera senzilla, aspectes de l’entorn, de l’experiència o bagatge personal, i assumptes relacionats amb necessitats immediates.
 • Estimular el sentiment vers les peculiaritats històriques i culturals valencianes, com a vehicle de coneixement, creació i recreació.

NIVELL B1

 • Comprendre les idees principals i les secundàries d’una informació clara sobre temes diversos.
 • Poder fer front a la major part de dificultats lingüístiques que es poden produir en situacions de comunicació real.
 • Produir un discurs senzill i coherent sobre temes familiars o d’interés personal.
 • Descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions, i donar raons i explicacions breus de les opinions i dels projectes.

NIVELL C1

 • Comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i reconéixer-ne el sentit implícit.
 • Expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat.
 • Utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals.
 • Produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos.
 • Demostrar un ús controlat d’estructures organitzatives, de connectors i de mecanismes de cohesió
 • Coneixement de l’estructura fonètica, morfosintàctica i lèxica del valencià.

NIVELL C2

 • Comprendre sense esforç tot allò que es llig o escolta.
 • Resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d’una manera coherent.
 • Dominar l’expressió espontània, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

CPFPA MISLATA Centre Públic de Formació de Persones Adultes – Mislata

CURSOS D’ESPANYOL PER A ESTRANGERS

Dirigits a qualsevol persona estrangera que tinga un coneixement molt baix del castellà i amb l’objectiu d’iniciar les persones interessades en les destreses comunicatives bàsiques d’esta llengua.

CURSOS D’ANGLÉS I FRANCÉS

L’anglés s’organitza amb quatre nivells:

Anglés A1
Facilitar el contacte de les persones adultes amb aquesta llengua que cada dia els resulta més necessària per motius molt variats: internet, viatges, fills…

Anglés A2
Aprofundir en tots els objectius esmentats al nivell inicial. Introduir la lectura progressiva de textos i llibres.

Anglés B1
Produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos. Demostrar un ús controlat d’estructures organitzatives, de connectors i de mecanismes de cohesió.

El francés s’organitza amb tres nivells:

Francés A1
Facilitar el contacte de les persones adultes amb aquesta llengua i adonar-se de tot el que facilita la comprensió de textos.

Francés A2
Comprendre i produir textos d’una certa complexitat.

SEMINARIS

Llengua – Agilitat Mental
Els nostres sentits són els que ens donen informació al cervell, hem de treballar amb ells de manera atenta, si així ho fem serem capaços de recordar allò que hem vist, escoltat…

El cervell humà funciona a una mínima part de la seua vertadera capacitat. Quasi tot el món es queixa, en un moment o altre de la seua vida, que té una memòria pèssima, llig massa lent, té dificultats per a concentrar-se o se sent secretament intimidat per el llenguatge o les matemàtiques, i tots veuen amb bons ulls l’oportunitat de millorar la seua Agilitat Mental.

Història

Un apassionant recorregut al llarg dels segles. Estudiem la història per a arribar a entendre el món on vivim.

Història de l’Art

A través d’este seminari reflexionem sobre les principals creacions visuals realitzades al llarg de la història i els relacionarem amb el seu context històric, social i cultural.

Tractem de definir estils a partir del coneixement i la comparació dels diversos estils, així com les tècniques utilitzades an la finalitat d’ubicar les creacions en el seu context.

Història del Cine

En aquest seminari començarem coneixent les ferramentes del llenguatge cinematogràfic, continuarem amb els seus gèneres i acabarem veient algunes de les adaptacions literàries al cinema més interessants.

Literatura

És fonamental basar-nos en la reflexió i el diàleg en un ambient de tertúlia per a compartir opinions i punts de vista personals, i despertar l’esperit crític de forma constructiva sobre aquells temes que, de forma oberta i flexible, ens poden aportar un creixement personal.

Ciències

Es tractaran temes sobre els següents aspectes:

. L’ecologia. Conceptes bàsics, estudi de les relacions. Els problemes ambientals actuals i les seues conseqüències econòmiques, socials i de salut. Estudi del problema ecològic més important: el canvi climàtic. L’aigua en la natura.
. Debat entre ciències i societat: L’evolució científic- tecnològica de l’ésser humà i les conseqüències socials i l’impacte en la natura. La ciència i la tecnologia en la societat actual, la seua influència en la nostra vida quotidiana.
. L’atenció de la Salut. Factors i determinants. El medi ambient com a factor de salut. Estils de vida saludables. Alimentació i nutrició. La malaltia. La salut mental en relació al control emocional en les relacions amb l’entorn.
. L’alimentació. Diferències entre nutrició i alimentació: nutrients i aliments. La roda d‟aliments. Dietes saludables. La correspondència calòrica.

Benestar Integral

Alguns dels objectius seran:

. Observar i desenvolupar estratègies per a lidiar i canviar -en alguns casos- les emocions mitjançant exercici físic, respiració i autoconsciència

. Desenvolupar noves formes d‟estar i ser individualment i en el grup per a sentir-se bé i part de la vida, treballant el component espiritual mitjançant el ioga i altres tècniques corporals (moviment conscient, feldenkrais, chi kung, medicina energètica…) i la meditació.

Lectura i Expressió en Valencià

Els continguts que es tractaran estan adreçats a un aprenent divers, amb diferents nivells i de diferents característiques sociolingüístiques. Els esmentats continguts s’impartiran amb la finalitat de fer les classes pràctiques amb predomini de la lectura i la parla correctes i normalitzades, tot seguint les pautes que marca la normativa actual.

Anglés pràctic

Buscar temes de conversa per a la pràctica oral d’esta llengua, aplicant-ho a situacions quotidianes.

Taller de Premsa

Per a persones amb ganes d’escriure, treballar en equip, opinar… L’objectiu és la redacció d’una revista per al Centre, a més de millorar les tècniques d’expressió escrita i d’aprofundir en els diversos estils de textos que podem utilitzar.

Taller de Reforç de Lectoescriptura i de Matemàtiques bàsiques

Es treballen tant els coneixements de llengua com les habilitats expressives i la pràctica quotidiana, mitjançant activitats diverses:

 • lectura, resum i estudi d’informació relativa als continguts,
 • pràctica oral i escrita dels continguts,
 • recerca de recursos de manera individual i col·lectiva al voltant de temes específics com ara textos històrics, literaris, etc.
 • recerca de recursos de manera individual i col·lectiva al voltant de temes específics com ara textos històrics, literaris, etc.

També es realitzarà un repàs dels fonaments de les matemàtiques així com la resolució de problemes bàsics.

CURSOS D’INFORMÀTICA

Nivell 1
Adreçat a persones no iniciades en l’ús de l’ordinador.

Nivell 2
Per a persones que volen augmentar el seu coneixement bàsic de l’ordinador.

Nivell 3
Per a persones que volen augmentar el seu coneixement del sistema Open Office, així com d’altres programes que hi ha a l’abast, aprofundint el coneixement en el sistema Open Office a més de conéixer altre programari lliure de tractaments d’imatge, edició de so, etc.

ON ESTEM?

Carrer Sant Pere, 11

CPFPA MISLATA Centre Públic de Formació de Persones Adultes – Mislata

C/ Sant Pere, 11; 46920 – Mislata (València) Tel: 96 120 69 00 46017651@gva.es